Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Đậu hủ nhồi thịt, sốt cà
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Gà ác ( 2 con ) hầm hoàng kỳ
Gà ác ( 2 con ) hầm hoàng kỳ
VND 120.000Gà ác ( 2 con ) , đương quy
Gà ác ( 2 con ) , đương quy
VND 120.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Đậu hủ nhồi thịt, sốt càĐậu hủ nhồi thịt, sốt cà


Giá cho mỗi loại (piece): VND 26.000


a. Vaät lieäu:
            - 5 mieáng ñaäu huû traéng.
            - 100g thòt naïc
            - 5 tai naám ñoâng coâ
            - 1 cuû haønh taây nhoû
            - 100g caø chua chín ñoû
            - 100g boät mì
            - Gia vò
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Ñaäu huõ traéng choïn loaïi coøn môùi, muøi ñaäu thôm, mieáng ñaäu khoâng ngaû vaøng. Röûa laïi ñaäu baèng nöôùc aám, ñeå raùo, caét thaønh töøng mieáng hình tam giaùc.
            - Thòt naïc röûa saïch, say nhoû.
            - Naám ñoâng coâ ngaâm nôû meàm, boû chaân, caét haït löïu nhoû.
            - Haønh taây baêm nhoû.
            - Caø chua boû hoät, baêm nhoû
Thöïc hieän:
            - Troän thòt vôùi naám, haønh taây, neâm gia vò.
            - Xeû mieáng ñaäu huõ nhöng khoâng ñeå ñöùt rôøi. Nhoài thòt vaøo giöõa mieáng ñaäu. Laên mieáng ñaäu qua boät mì khoâ vaø chieân chín vaøng.
            - Xaøo caø chua, neâm gia vò. Cho ñaäu huõ ñaõ chieân chín vaøo, naáu khoaûng 5 phuùt laø ñöôïc.
            - Coù theå xeáp ñaäu ra ñóa vaø ñoå soát caø leân treân thay vì naáu chung vôùi soát caø.
            - Xeáp ñaäu ra ñóa, raéc ngoø. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
VND 180.000Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000Cháo gạo lứt, thận dê
Cháo gạo lứt, thận dê
VND 150.000Baba nguyên con hầm râu bắp, táo
Baba nguyên con hầm râu bắp, táo
VND 425.000Gà ác ( 2 con ) chưng táo
Gà ác ( 2 con ) chưng táo
VND 120.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?